Учебник русского языка, Книга 1, Пирогова Л.И., Преображенская М.П.

Учебник русского языка, Книга 1, Пирогова Л.И., Преображенская М.П.

   Ovaj udžbenik namenjen je širokom krugu liea koja žele da praktički ovladaju ruskim jezikom, tj. da se nauče da govore i razumeju ruski, a takođe i da čitaju rusku književ-nost. Zato se u udžbeniku daje praktična gramatika savre-menog ruskog jezika, u kojoj su teoretska objašnjenja do-nekle uprošćena, a definicije gramatičkih kategorija, koje se u ruskom i srpskohrvatskom jeziku poklapaju, izostavljene su (na primer, vidovi, deklinacije.) Pretpostavlja se da lice koje uči ruski jezik zna gramatiku svog maternjeg jezika. U udžbeniku se daju đefinicije onih kategorija kojih nema u gramatici srpskohrvatskog jezika.

Учебник русского языка, Книга 1, Пирогова Л.И., Преображенская М.П.


AKCENAT.
1. Као i u srpskohrvatskom jeziku, akcenat u ruskorn je-ziku ne pada uvek na neki određeni slog već može biti na raznirn slogovima.
Primeri:
лампа lampa, красивый lep, говорить govoriti.

2. U ruskom jeziku akcenat je pokretan, tj. može pri promeni reči da menja svoje mesto.
Primeri:
рука пот. jedn. — руки пот. mn.
земля пот. jedn. — землю ak. jedn.

3. Као i u srpskohrvatskom, akcenat u ruskom jeziku slu-ži ponekad za označavanje smisla reči ili označavanje oblika.

СОДЕРЖАНИЕ.
Uvod.
Registar.
Osnovni pojmovi о ruskom izgovoru.
1 čas.
Gramatika: Prczent glagola I grupe. Dijalozi.
2. čas.
Gramatika: Prezent glagola II grupe. Tekst: Маш урок.
3. čas.
Gramatika: §1. Rod imenica. §2. Odsustvo pomoćnog
glagola.
Tekst: В аудитории.
4. čas.
Gramatika: §1. Rod prideva i zamenice какой. §2. Zamenice этот i тот.
Dijalozi: 1. В аудитории. 2. Дни недели.
5. čas.
Gramatika: §1. Zamenice мой, твой, наш, ваш, чей.
§2. Zamenice его, её, их.
Dijalozi: 1. В аудитории. 2. Семья.
6. čas.
Gramatika: Množina imenica muškog i ženskog roda.
Tekst: Мужская одежда.
7. čas.
Gramatika: §1. Množina imenica srednjeg rođa. §2. Mno-žina prideva i zamenice какой. §3. Množina prisvojnih i pokaznih zamenica i zamenice чей.
Tekst: Женская одежда.
8. čas.
Gramatika: §1. Perfekat. §2. Glagolski vid.
Tekst: Перед отъездом.
9. čas.
Gramatika: §1. Futur. §2. Glagolska vremena.
Tekst; Перед отъездом (nastavak).
10. čas.
Gramatika: Deklinacija imenica па -а, -я.
Tekst: Разговор но телефону.
11. čas.
Gramatika: §1. Glagoli sa partikulom -ся. §2. Glagoli V grupe.
Tekst: Утром.
12. čas.
Gramatika: §l. II deklinađja. §2. Nepravllni glagoli.
Tekst: Завтрак.
Tablice.
Ključ.
Rusko-srpskohrvatski rečniк.  
Srpskohrvatsko-ruski rečnik.  
Gramatički registar.Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Учебник русского языка, Книга 1, Пирогова Л.И., Преображенская М.П. - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2023-12-02 14:48:55