Қарақалпақ тили синонимлеринин қысқаша сөзлиги, Қалендеров М., 1990

Қарақалпақ тили синонимлеринин қысқаша сөзлиги, Қалендеров М., 1990.

 Усынылып отырған бул синонимлик сөзлик қарақалпақ тил билими тарийхында биринши тәжирийбе болып, бул тнлимиздеги спионимлер байлыгын топлаўды оны бнр системаға салып сөзлик етмп шығарыў, яғныи оул келешектегн иске асырылатуғын үлкеи синоннмлик сөзликтин дәслепки дүзилип атырған басламасынын тийкары болып есапланады. Синонимлик сөзлик тилдеги сөзлерди мәнилнк жақынлыгыиа қарап, бир синонимлик қатарға уйымластырып, онын доминантын, бас сөзин таўып, ҳәр бир синоним сөзге мысаллар берилди. Сөзлик мектеп оқыўшылары менен муғаллимлериие, сонданақ жоқары оқыў орынларындағы студснтлер менен оқытыўшыларға, аспирантларға, журналистлерге, жазыўшыларға аўдармашыларға улыўма жәмийетшилигимиз ушын да жүдо пайдалы қолланба бола алады.

Қарақалпақ тили синонимлеринин қысқаша сөзлиги, Қалендеров М., 1990


А.
АМАМЛЫҚ, САЛАМАТЛЫҚ, ЕСЕНЛИК, САУЛЫҚ. Бай аттын аманлыгын билген сон барып онын менен энгимеге киристи (Т. Қайылбергенов). ...ҳэр бир адамнын саламатлыгы жақсы болыўы ушын медициналық жағдайлар туўғызыў керек («Сов. ҚҚ.» г.). Олар сол кетистен кетип баратуғын жерине саўсаламат жетип, есенликте жасап атыр («ҚҚ. ксм. атл.»). Баланпын, саўлығын тиле,... (Қ. Ирманов).

АНЫҚ, АЙҚЫН, АШЫҚ. Усы болған хэдийсенин барлығын Атамурат гезек пенен анығын билди (Т. Қаныпбергенов). ...адамды өзине тартыўшылық белгилери айқын көринип турды (А. Бекимбетов). Ашық сөйлесип, пикирлесип алыўга қамаўдагыларды коршап турған солдатлардан қорықты (К. Ирманов).Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Қарақалпақ тили синонимлеринин қысқаша сөзлиги, Қалендеров М., 1990 - fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России.Купить эту книгуСкачать - pdf - Яндекс.Диск.
Дата публикации:

Теги: :: ::


Следующие учебники и книги:
Предыдущие статьи:


 


 

Книги, учебники, обучение по разделам
Не нашёл? Найди:

2024-06-14 22:28:42